Handelsbetingelser på Rundevinduer.dk

Rundevinduer.dk  SALGS - OG LEVERINGSBETINGELSER VEDR. INDIVIDUELT FREMSTILLEDE VINDUER OG DØRE

§ 1. Generelt
§ 2. Ordre / annullering 
§ 3. Betaling
§ 4. Reklamation
§ 5. Levering og forsinkelse
§ 6. Fragt
§ 7. Mangler
§ 8. Misligholdelse
§ 9. Ansvarsbegrænsning
§ 10. Lovvalg

 

§ 1. GENERELT
Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af aftale i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
Køber oplyser navn, adresse, dagtelefon, mailadresse og leveringsadresse.
Køber accepterer, at faktura og korrespondance foregår pr. mail.
vinduerne er individuelt - og specialfremstillede til / tilpasset køberen. 
Leverancens kosmetiske forskelle berettiger ikke køber til returnering eller at ophæve købet.
Individuelt fremstillede varer / tjenesteydelser har køber fortrydelsesret, indtil udførelsen, fremstillingen eller tilpasningen begynder.
Køber accepterer at modtage E-markedsføring om produkter og relevante tilbud m.m. fra rundevinduer.dk.


§ 2. ORDRE / ANNULLERING - vinduer og tilbehør til disse
Sælger kvitterer til køber for modtagelse pr. mail - 7 dages fortrydelsesret fra ordrebekræftelse, medmindre køber har valgt begrænset fortrydelsesret eller ved køb af vinduer.
Køber kan annullere ordre pr. mail til rundevinduer (info@rundevinduer.dk) inden udløb af 7 dages fortrydelsretsperiode, medmindre køber har valgt begrænset fortrydelsesret. Ved annullering af ordrer oplyser køber sine bankinformationer, sælger vil derefter tilbagebetale ordrebeløbet til købers bankkonto.
Sælger accepterer ordre til køber pr. mail, og ordren påbegyndes når betalingen er os i hænde.
Sælger meddeler anslået leverings uge med forbehold for leverandørforsinkelser, som meddeles køber pr. mail. 
Købers ordre, der allerede er accepteret af sælger og videregivet til vor leverandør, kan ikke annulleres eller ændres af køber.

§ 2.1 FORTRYDELSESRET - Gælder ikke vinduer fremstillet på special mål.
Når varen/varerne returneres og fortrydelsesretten udnyttes kan dette kun ske, såfremt varen/varerne returneres i samme stand som da du modtog den. Du må gerne pakke varen/varerne ud, så længe du kan returnere den/dem i samme stand. Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis du bruger varen/varerne på en måde, hvor det er helt åbenbart, at brugen formindsker varens/varernes salgsværdi væsentligt. Når du udnytter fortrydelsesretten skal du selv betale for fragten, når du returnerer varen.

Hvis du fortryder købet tilbagebetales købesummen for varen/varerne til dig ved en overførsel til din bank. Dette sker når vi har modtaget varen/varerne retur og kontrolleret, at den lever op til betingelserne for, at fortrydelsesretten kan udnyttes. Herefter vil vi kontakte dig, for at få oplyst, hvortil købesummen skal returneres.


§ 3. BETALING 
Priserne er, hvis intet andet er aftalt, udregnet i DKK incl. moms excl. fragt. Priser er dagspriser incl. moms – ret til prisændringer forbeholdes.
Køber betaler 100% forud kontant (indenfor 8 dage fra ordredato) incl. moms og fragt ved ordreafgivelse af vinduer. Faktura fremsendes når ordren effektueres.
Ved køb med betalingskort / bankoverførsel via webshop betales hele ordrebeløbet ved ordreafgivelsen.
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betalingen har fundet sted med tillæg af påløbne renter og ekstraomkostninger.
Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, med mindre dette er skriftligt anerkendt af sælger.

§ 4. REKLAMATION
rundevinduer.dk videregiver producentens reklamationsret, gælder funktionen af varen.

§ 5. LEVERING OG FORSINKELSE
En overskridelse af leveringstiden med 21 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger.
Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at sælger er forhindret i levering på grund af arbejdskonflikt, brand, eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt / tilbagebetaling i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering.
Forsinkelser berettiger ikke køber til at ophæve købet.

§ 6. FRAGT
Forsendelse sker med transportmidler, som ordnes af rundevinduer.dk .
Leveringsstedet sker til bekræftende leveringsadresse, levering vognside, køber er ansvarlig for hjælp til aflæsning. 
Køber bærer risiko for, at fuldt læsset lastvogn kan køre frem til leveringsadresse. Ventetid  / omlevering og unødig forlængelse af aflæsningstid betales / debiteres køber. Levering til omliggende øer er at forstå til nærmeste centrale færgested. Køber er ansvarlig for hjælp til aflæsning.
Fragtomkostninger betales af køber.
Fragtskader - køber skal ved levering kontrollere det købte for fragtskader og antal, inden der kvitteres for modtagelsen. Er der skade på varerne, eller svarer colli – antallet ikke til det, der står på fragtbrevet, skal det noteres på fragtbrevet.
Vigtig ! – Ren / ingen kvittering for modtagelse af skadede varer, betyder, at retten til reklamation bortfalder.

§ 7. MANGLER
Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.
Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.
Har køber ikke inden 8 dage efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger før montering / opsætning, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.
Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for sælgers regning inden rimelig tid. 
Såfremt sælger anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko, returnere den angivelige mangelfulde vare eller hele ordren til sælger i original emballage og emballeret så varen kan modstå almindelig vejrpåvirkning. Sælger forbeholder sig ret til kun at modtage den angivelige defekte del. Udgifterne til returneringen skal betales af køber.
Ombytning: Varen ombyttes med tilsvarende varer og antal, som er modtaget retur eller beløbet vedr. den mangelfulde vare tilbagebetales.

§ 8. MISLIGHOLDELSE
Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til at standse yderligere leveringer og at udfakturere i henhold til varens normalpris samt evt. ekstra omkostninger.


§ 9. ANSVARSBEGRÆNSNING
Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige varens pris for det solgte.
Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som sælger ikke er herre over.

§ 10. LOVVALG 
Enhver tvist eller uoverensstemmelser i anledning af nærværende kontrakt skal, såfremt sagen ikke kan løses ved forlig, afgøres efter dansk ret ved Retten i glostrup.

Sådan bestiller du vinduer og døre

Kontakt os på tlf.:

26 83 55 25

eller send en mail med dine mål og specifikationer til:

info@rundevinduer.dk

Vi sender et skriftligt tilbud på vinduer eller døre, som er specielt bygget efter dine mål eller i standard størrelse.

Montering

Bor du hovedstadsområdet kan vi også tilbyde montering af vinduer og døre. Vi monterer alle former for vinduer og døre.

Energibesparelse

Nye vinduer er mere energibesparende end gamle vinduer og der er mange penge at spare.

Vi anbefaler at du besøger energivinduer.dk, hvor du kan beregne, hvor meget du kan spare ved at udskifte dine vinduer.

Energibesparelse på nye vinduer